Allt du behöver veta om din Evess elsparkcykel

 

Installera Appen Aovoscooter

 

1. Sök på Aovoscooter på appstore eller google play för att ladda ner och installera appen på din mobil.

2. När appen är installerad behöver du sätta på din elsparkcykel genom att hålla inne
ON/OFF-knappen på elsparkcykeln i 3 sekunder.

3. Därefter behöver du tillåta bluetooth för appen
Aovoscooter i din mobils inställningar. Det enklaste
sättet att göra det på är att gå in på Aovoscooter och
trycka på bluetoothsymbolen uppe i det vänstra
hörnet och mobilen kommer då att fråga om du vill
tillåta att appen använder sig av telefonens
bluetooth. När du tillåtit appen att använda bluetooth trycker du på bluetoothknappen längst upp i det högra hörnet igen och väljer sedan Kugoo. När du gjort detta skall appen vara ansluten till din Elsparkcykel och du kan således genom appen tända och släcka lyset, sätta på Cruise Control eller automatisk avstängning.

4. Lösenordet för din Aovoscooter är initialt 0000. Du kan byta det genom att när du är ansluten till den trycka på Inställningar inne i appen Aovoscooter och sedan ”Lock Password”. Skriv då in den ursprungliga koden på 0000 och välj sedan en personlig kod. Vi rekommenderar att detta görs så att ingen utomstående får tillgång till din elsparkcykel. När ett nytt lösenord valts kommer det att behövas innan det går att köra.

5. Viktigt! När du får din Elsparkcykel och ska starta den för första gången behöver du göra den här installationen för att låsa upp den från sitt fabriksläge vilket är låst. Det gör du helt enkelt genom att följa stegen ovan för att aktivera den. Vill du att den alltid skall vara upplåst så låter du koden vara 0000 och du kommer då inte att behöva använda appen för att låsa upp den i framtiden. Har du haft ett lösenord men vill att elsparkcykeln skall vara olåst som standard byter du helt enkelt tillbaka till 0000.

 

Vid användning utan APP

 

Använder du dig inte av appen sköter du elsparkcykelns alla funktioner genom knappen på elsparkcykelns display.
I. Tryck och håll inne i 3 sekunder för att starta elsparkcykeln
II. Tryck en gång när elsparkcykeln är igång för att sätta på lyset. III. Dubbelklicka på knappen för att byta körläge från låg fart till snabb fart.

III. Dubbelklicka på knappen för att byta körläge från låg fart till snabb fart.

Montering av Elsparkcykeln

 

1. Fäst styrstången i upprätt läge genom låsmekanismen på bilden nedan.

2. Stå på sparkcykeln med ett ben och det andra på marken.

3. Lyft sedan benet från marken samtidigt som du trycker försiktigt på gasen med högerhanden.

4. Släpp gasen med högerhanden om du vill minska farten, sparkcykelns motor kommer då att minska effekten och sparkcykeln saktar in, behöver du bromsa snabbt så använd handbromsen med vänster hand.

5. För att svänga så lutar du dig lite åt det håll du vill svänga åt. Du kan även röra styret lite och försiktigt.

 

Ladda Elsparkcykeln

 

Ladda elsparkcykeln genom att plugga in sladden på vänster sida fram på elsparkcykeln.

 

Körinstruktioner

 

Använd hjälm och ytterligare nödvändiga skydd för din egen säkerhet.

1 . Starta sparkcykeln och kontrollera så att batteriet är laddat.

Öppna den röda luckan och sätt in laddkabeln där och i eluttaget. Var efter laddning noga med att stänga den röda luckan igen.

2. Stå på sparkcykeln med ett ben och det andra på marken.3. Lyft sedan benet från marken samtidigt som du trycker försiktigt på gasen med högerhanden.

4. Släpp gasen med högerhanden om du vill minska farten, sparkcykelns motor kommer då att minska effekten och sparkcykeln saktar in, behöver du bromsa snabbt så använd handbromsen med vänster hand.5. För att svänga så lutar du dig lite åt det håll du vill svänga åt. Du kan även röra styret lite och försiktigt.

 

Säkerhetsinstruktion

 

Det är inte att rekommendera att köra i regn då det genererar hala ytor som kan få dig att trilla med sparkcykelnDet är bättre att ha lite smått böjda knän när du kör för att kunna kompensera för ojämnheter i underlaget.Om du kör på underlag som inte är jämna är rekommenderad topphastighet 10 km/h.

Tänk på att elsparkcykeln adderar höjd till din längd så se upp för dörrkarmar och liknande när du kör och förflyttar dig med den.Tänk även på att inte accelerera för mycket i nedförsbacke.

Använd inte gasen när du promenerar med elsparkcykeln ut den led den manuellt.

Undvik hinder när du kör, elsparkcykeln är inte gjort för terrängkörning och kan således då gå sönder.

Ha alltid båda fötterna på ståbrädan när du kör.

Häng inte tyngre saker på styret samtidigt som du kör, ha istället ryggsäck på ryggen.

Gör inga skarpa svängar i tät trafik eller bland gångtrafikanter och följ alltid gällande trafikregler.

Elsparkcykeln framförs likt en cykel och inte på större bilvägar.

Undvika djupare pölar än 2 cm för att elsparkcykeln inte skall gå sönder.

Åk aldrig mer än en person åt gången.

Var försiktig med bromsarna och rör inte skivorna på ett sådant sätt att det riskerar dess funktion.Kör alltid med båda händerna på styret.Kör aldrig i trappor eller liknande, elsparkcykeln är inte gjort för någon form av hopp eller liknande.

 

Säkerhet

 

Elsparkcykeln är inte bara en leksak att ha kul med utan även ett nytt färdmedel. Med det kommer ett ansvar och det gäller att följa säkerhetsanvisningarna nedan noga för att inte skada sig själv eller andra när den framförs på allmänna platser, både vad gäller framförandet och hur man parkerar sin elsparkcykel. Det är viktigt att hela tiden ha i åtanke vilka risker som finns.

Du som kör Elsparkcykeln måste vara noga med att följa de regler som finns för dess användande. Utöver det måste du även vara uppmärksam för att undvika kollisioner som kan uppstå och således till yttersta mån undvika dessa genom att följa gällande regler. Du måste även vara bekant med det faktum att desto snabbare elsparkcykeln framförs, desto längre blir bromssträckan och risken för sladd, obalans eller övriga fallolyckor blir större, speciellt på hala underlag. Vi uppmanar därför dig som använder elsparkcykeln att ALLTID hålla ett säkert avstånd till gångtrafikanter, cyklister och övrig trafik och att anpassa farten så att ingen persons säkerhet äventyras. Detsamma gäller när elsparkcykeln framförs i okända områden där gatukanter och dylika hinder kan finnas.

När du framför elsparkcykeln på cykelbanor, tänk på att iaktta övergångsställen för fotgängare, anpassa farten i områden där det finns barn som leker och var redo att bromsa så fort en fara kan uppkomma. Var dessutom noggrann med att framföra elsparkcykeln på cykelbanan och därmed inte på trottoarer då dessa endast är för fotgängare. Håll till höger på cykelbanan för att undvika kollisioner. Ha i åtanke att elsparkcykeln framförs nästan ljudlöst och gör därför dig hörd med ringklockan i de fall någon behöver uppmärksammas på din framfart.

Genom att strikt följa de lagar och föreskrifter som finns säkerställer du som framför elsparkcykeln din egen och andras säkerhet. Vid överträdelse kan det uppkomma person såväl som ekonomiska skador vilka kan leda till juridiska sanktioner. Vi på Evess är mycket tydliga
med att vi inte är solidariskt eller på något annat vis ansvariga för hur elsparkcykeln framförs utan att ansvaret ligger på varje enskild individ som framför elsparkcykeln.
För att undvika personskador, låna inte ut elsparkcykeln till någon som inte vet hur man framför den på ett säkert vis. Se till att den som skall låna elsparkcykeln får den skyddsutrustning som är nödvändig och får lära sig att på ett säkert sätt framföra elsparkcykeln innan denna lånas ut. Före varje åktur måste elsparkcykeln undersökas och skulle någon del sitta fel, batteriet vara alldeles för urladdat, eller om några andra tecken på att elsparkcykeln har använts på ett förslitande sätt visa sig, se i sådana fall till att få elsparkcykeln lagad innan den används. En utsliten elsparkcykel kan innebära fara för den som framför den och andra. Alla tecken på skador skall tas på fullaste allvar och inget användande får ske förrän det är säkerställt att den kan framföras på ett säkert vis.

 

Fälla ihop Elsparkcykeln

 

Säkerställ att elsparkcykeln är avstängd. Håll därefter i styret och släpp låsmekanismen på styrstången som gör att styret går att fälla ihop. Fäll sedan styret mot den bakre stänkskärmen där ni låter ringklockans båge gå ihop med fästet som sitter på stänkskärmen för att låsa elsparkcykeln i ihopfällt läge. För att fälla upp den görs stegen i motsatt ordning, säkerställ så att styret är låst i upprätt position och sätt fast säkringen på styrstångslåset.

 

Transport

 

Bär den ihopfällda elsparkcykeln genom att hålla i styrstången.

 

Dagligt underhåll av Elsparkcykeln

 

När elsparkcykeln blir smutsig är det viktigt att ni använder en mjuk trasa för att

tvätta den för att bibehålla dess livslängd. En dåligt omhändertagen elsparkcykel med mycket smuts och damm på risker att få en kortare livslängd. Går inte smutsen bort med endast en fuktig mjuk trasa så kan en tandborste med tandkräm användas för rengöring. Om det genom användande har uppkommit repor eller liknande kan sandpapper användas för att ta hand om dessa. Det måste dock ske på ett försiktigt vis och kan medföra att färgen skadas. Se till att elsparkcykeln är avstängd när all form av underhåll görs.

VARNING: Använd inte alkohol, bensin eller andra frätande kemiska lösningar för att rengöra elsparkcykeln. Det eftersom att sådana lösningar kan orsaka allvarlig skada på elsparkcykelns yttre vilket i sin tur kan skada elektroniken däri. Använd inte heller högtryckstvätt för att rengöra elsparkcykeln då detta kan skada den. Efter att elsparkcykeln har laddats måste knappen som skyddar laddningsuttaget på elsparkcykeln fullständigt tryckas in så att inget vatten eller smuts kan ta sig in där. Skulle det hända finns det en risk för elektriska stötar och skador på elsparkcykelns funktion.

Om inte elsparkcykeln används, se till att förvara den på en torr och kylig plats och lämna inte elsparkcykeln utomhus i för långa stunder. Lämnas elsparkcykeln utomhus i extrem hetta eller kyla eller i direkt solljus så finns det stor risk för att både elsparkcykelns yttre och inre skadas och dess livslängd kraftigt reduceras. Dessutom kan själva batteriets kapacitet minska drastiskt.

 

Underhåll av batteri

 

1)Använd inte batterier från andra märken;

2)Montera aldrig isär ett batteri från elscootern då skada på person och elscooter kan förekomma. Undvik närkontakt med metall då kortslutning kan uppstå och batteriet kan till följd av detta ta skada. Görs detta kan batteriet få defekter som i sin tur kan skada användaren.

3) Använd endast den medföljande laddaren för att ladda elsparkcykeln för att undvika brand eller annan skada.
4) Att göra sig av med batterierna på annat sätt än genom återvinning påsärskilda återvinningsstationer utgör en extrem miljöfara och detta måste därför göras enligt gällande föreskrifter om miljöfarligt avfall. Släng aldrig ett batteri tillsammans med andra hushållssopor eller vardagsåtervinning. Hjälp oss på Evess att jobba för en hållbar framtid genom att återvinna batterierna på ett säkert vis!

5)Ladda batteriet efter varje användning för att öka dess livslängd. Lagra inte scooterns batteri i högre temperaturer >50°C, (exempelvis lämna inte kvar elscootern i bilar under sommartid där högre temperaturer kan uppstå). Ha inte elsparkcykeln nära eld. Värme kan resultera i uppsvullnad av batteri och därmed att inte bara batteri utan även andra funktioner av elsparkcykeln kan komma till allvarlig skada.
Om elsparkcykeln inte används under en längre tid >30 dagar – ladda elsparkcykeln ändå och lagra den på svalt plats med låg luftfuktighet. Minst varje 60e dag måste elscootern laddas, annars är det stor sannolikhet att elsparkcykeln uppvisar felfunktioner som inte täcks utav garantin då det ligger hos användarens ansvar att ta hand om batteriet på rätt vis.
Lagra inte heller elsparkcykeln i för kalla temperaturer <-20°C, även då kan batteriet ta större skada. Undvik att batteriet laddas ut fullt för att förlänga dess livslängd. Batteriets kapacitet varierar med förutsättningarna i dess omgivning och i normala temperaturer ger batteriet således längre räckvidd och bättre prestanda. Används elsparkcykeln i minusgrader kommer livslängden och prestandan att minska.

Vid -20 grader Celsius är batteriets räckvidd inte ens hälften av vad den är vid normal temperatur så undvik sådan användning. Mätaren på displayen påverkas av temperaturen och stiger temperaturen kommer även den kvarvarande distansen att stiga. Kvarvarande distans går att se i appen Aovoscooter.

OBS! En fulladdad elsparkcykel har ca 120-180 dagars kapacitet att vara i standby-läge. Batteriet har ett smart-chip installerat vilket sparar information om dess laddning och användning. Om elsparkcykeln tillåts stå oladdad för länge kommer detta chip att sluta fungerar vilket leder till permanent skada. Det täcks inte av garantin då det är upp till användaren att ladda produkten. Felet som uppstår vid den här typen av skada är att elsparkcykeln inte går att ladda. VARNING: Uppstår detta problem så skall man inte självmant plocka isär elsparkcykeln då det kan leda till skador på person eller produkt.

 

Justering av bromsen

 

Om bromsen är väldigt hårt åtdragen använder du en av de medföljande insexsnycklarna för att lösa på bromskabeln vid skivbromsen på bakhjulet. Justera bromskabelns längd för att spänna och släppa efter bromsen och dra sedan åt skruven som gör att den sitter fast med insexnyckeln.

 

Justering av styret

 

För att justera styret så drar du åt och släpper efter de två skruvarna som finns vid vikmekanismen mellan kroppen och styrstången på elsparkcykeln.

 

Pumpning av hjulen

 

Hjulen på vår elsparkcykel har punkteringsfria däck. Skulle du ha köpt en äldre elsparkcykel av oss kan du pumpa upp ett tomt däck genom att pumpa dem likt en cykel med det speciella munstycket som medföljer.

 

 

 

Europe

VARUKORG

Din varukorg är tom.